วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558


ชื่อ  นางสาวบุษบา    สิมมาลี
ม.6/1   เลขที่ 10


ชื่อ  นางสาวสุดารัตน์     สุขชิต
ม.6/1   เลขที่ 17


ชื่อ  นางสาวสุนันทา     วรกากุล
ม.6/1   เลขที่ 18


ชื่อ  นางสาวอรยา     แสงหล้า
ม.6/1   เลขที่ 20


ชื่อ  นางสาวอรอนงค์     อ่อนกาฬสินธ์
ม.6/1   เลขที่ 21


เรื่อง Java scriptdrive.google.com/drive/my-drive